صفحه اصلی
حضور مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • 1285 بازدید

شنبه 24 اردیبهشت 1401دکتر کریمیان مدیر همکاریهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در جلسه شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی حضور یافت وبه ارائه گزارشی جامع در خصوص فعالیتهای این مدیریت پرداخت. در این جلسه رئیس دانشکده، معاونان آموزشی و پژوهشی، مدیران گروهها و مدیر اجرایی به ارائه دیدگاهها و نظرات خود در خصوص شیوه های همکاریهای بین المللی در دانشگاه پرداختند.

افزودن نظرات