روسای ادارات

روسای ادارات کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

آزاده خوشنودی
کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
رئیس اداره مرکز اسناد و موزه
​​​​​​​
دوره مدیریت: 1402 - تاکنون
29902329
عنوان جدید
سوگل بینش‌پور
رئیس اداره کتابخانه‌های دانشگاه
کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی  
​​​​​​​
دوره مدیریت: 1402 - تاکنون
29902331
عنوان جدید