گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

محور‌های فعالیت گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی:

مطالعات فرهنگی و اجتماعی:

1. آسیب‌شناسی علمی مسائل و مشکلات تاثیر‌گذار فرهنگی و اجتماعی با در نظرگیری موضوعات و چالش‌های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی دانشگاه

2.تبیین راهبردها و ترسیم افق و چشم‌انداز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با شناسایی نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدات

3. فراهم ساختن زمینه‌ها و شرایط لازم مطالعات تطبیقی اساتید دانشگاه
4. فراهم ساختن زمینه‌ها و شرایط لازم مطالعات فرهنگی دانشجویان دانشگاه
 5.برگزاری نشست‌های تخصصی و همایش‌های علمی در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی
 6.جلب مشارکت مراکز علمی و پژوهشی در عرصه فرهنگی و اجتماعی
7.شناسایی خلاء‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجرایی در هماهنگ‌سازی واحدهای دانشگاه و ارائه راهکار در جهت تقویت روحیه تعامل، تعادل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در انجام فعالیت‌ها
8.پیشنهاد راهکار‌های اجرایی لازم جهت تقویت و ارتقای اثربخشی فعالیت‌ها
9. برنامه‌ریزی برای ارتقاء مهارت‌ها و توانمندی‌های عوامل اجرایی معاونت
10.تقویت محورهای ارتباطی مراکز و موسسات فعال در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ارزیابی فرهنگی و اجتماعی:

1.پایش و ارزیابی مستمر از عملکرد واحدها و مراکز و مدیریت‌های معاونت
2.تهیه دستورالعمل‌های اجرایی لازم جهت حسن انجام امور اداری در معاونت
3.تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های نظارتی بر اساس شرح وظایف معاونت
4.ارزیابی واحد‌های معاونت از طریق سامانه‌های اطلاعاتی
5.برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در مدیریت نظام آماری اعم از جمع‌آوری، پردازش و تحلیل آمار و اطلاعات در حوزه معاونت
6. ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های هر یک از واحدهای معاونت
7.همکاری و تعامل با واحدهای نظارتی و ارزیابی دانشگاه
8.انجام سایر امور محوله از سوی معاونت