کرسی نظریه پردازیتماس با دبیرخانه کرسی دانشگاه:

آدرس: تهران- بزرگراه شهید چمران- اوین- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی(غیر پزشکی)- حوزه ریاست- طبقه اول- معاونت پژوهشی و فناوری
مسئول دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی­های نظریه‌­پردازی، نقد و مناظره
جناب آقای دکتر کیارش فرتاش

کارشناس مسئول: سرکار خانم الهه سلیمان­زاده
تلفن: 02129902009
09056472315
E-mail: korsi@sbu.ac.ir