سلف سرویسسلف غذاخوری امکان پذیرایی 120 نفر را در هر نوبت دارد.