گروه اگرواکولوژی

اهداف:

  • انجام پژوهش‌‏های بنيادی، کاربردی و ترويجی در زمينه کشاورزی اکولوژيک
  • آموزش و تربيت نيروی متخصص در زمينه کشاورزی اکولوژيک در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری
  • آموزش و ترويج مفاهيم، اهداف و اصول کشاورزی اکولوژيک
  • طراحی نظام‌های پايدار کشاورزی با تاکيد بر شرايط خاص اقليمی کشور
  • توليد، جمع‏‌آوری و تحليل داده‏‌های اکولوژيکی به منظور کاربرد در شبيه‏‌سازی‏‌های منطقه‏‌ای و ملی در جهت توسعه پايدار کشاورزی
  • آنالیز و مدل‌سازی سیستم‌های کشاورزی
پیوندها:
گروه‌های آموزشی