معاونان

دکتر سعید صوفی‌زاده
استادیار  پژوهشکده علوم محیطی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
29906004
s_soufizadeh[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر نغمه مبرقعی دینان
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
معاون پژوهشی
29906003
n_mobarghaee [at] sbu.ac.ir
رزومه