رئیس پژوهشکده

دکتر جعفر کامبوزیا
رئیس پژوهشکده علوم محیطی
29906001
j_kambouzia[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
فعالیت‌های اجرایی:
  • رئیس پژوهشکده علوم محیطی 1400 ← تاکنون
  • عضو کارگروه تاسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی دانشگاه 1399 ← تاکنون
  • رئیس پژوهشکده علوم محیطی 1396 ← 1400
  • معاونت آموزشی پژوهشکده علوم محیطی 1395 ← 1396