گروه‌های آموزشی

فناوری‌های محیط زیست
برنامه‌ریزی و طراحی محیط
تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
اگرواکولوژی
اقتصاد منابع و محیط زیست