گروه برنامه‌ریزی و طراحی محیط

توسعه شهرنشينی و رشد سريع جمعيت از يک سو و پيشرفت فناوری و کاربرد آن در جهت بهره‌‏برداری از منابع محيط طبيعی و تخريب محيط زيست از سوی ديگر، تعادل نسبی موجود ميان انسان و محيط زيست طبيعی را که طی قرون گذشته وجود داشته برهم زده و موقعيتی بس دشوار و قابل تعمق در مقابل انسان امروزی قرار داده است. امروزه اکثر برنامه‌‏های توسعه محيط که به دنبال تخريب وسيع ساختار‏های طبيعی اعمال می‌‏شوند، تداخلی بين اصول ساختاری و اصول بهره‌وری قلمروهای فضايی پديد می‌آورند که در نهايت هدايت و کنترل عمل‏کردی ساختار‏های فضايی - اجتماعی در توليد و بازتوليد سامانه‏‏‌های پايدار محيطی را عقيم می‏‌سازند.
از آن‏جایی ‏که هدايت و کنترل عمل‏کردی ساختار‏های فضايی ـ اجتماعی در روند توليد و بازتوليد سامانه‏‌های محيطی، سياست پايدار محيط‏‏‌های انسان‏ ساخت را در مقياس برنامه‏‌ريزی سيمای‏ سرزمين‏ می‏طلبد، هدف از تشکيل اين گروه آغاز روند متعاملانه بين بخش‏‌های تخصصی مرتبط با پژوهش‏ و مديريت سیمای‏ سرزمين‏ می‏‌باشد.
این گروه در دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.

اهداف:

  • هدايت و کنترل عمل‏کردی ساخت‏‌های فضايی - اجتماعی در چرخه توليد و بازتوليد سامانه‏‏‌های بومی - انسانی محيط
  • تولید سياست محيطی برای محيط‏‌های‏ انسان‏ ساخت
  • تدوين برنامه پايداری ‏‏سامانه‏‌های بومی - انسانی محيط
  • انجام مطالعات فضايی در مقياس سرزمين (برنامه‌ریزی سیمای سرزمین)
  • نگه­داری محيط از طريق حساسيت در استفاده از منابع طبيعی
  • بازيابی محيط از طريق دقت در تجديد منابع طبيعی
پیوندها:
گروه‌های آموزشی