روابط عمومی 

روابط عمومی  

 


کارشناس روابط عمومی : عباس عذیری 

شماره تلفن: 29905856

ایمیل دانشکده: sportscience@sbu.ac.ir

Responsive Image