معاون پژوهشی دانشکده 


Responsive Image

ایمیل معاونت پژوهشی : info-adrtssh@sbu.ac.ir

​دکتر افشار جعفری از سال 1399 مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی را به‌عهده گرفته‌اند و پیش از آن بین سال‌های 1397 تا 1399 مدیر گروه علوم زیستی و تندرستی بودند. ایشان فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزشی و دانشیار گروه تندرستی و علوم زیستی می‌باشند. 

معاونین پژوهشی پیشین دانشکده 


دکتر سجاد احمدی‌زاد 
دکتر فریبرز هوانلو