معرفی معاون پژوهشی

​دکتر افشار جعفری از سال 1399 مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی را به عهده گرفته اند و پیش از آن بین سال های 1397 تا 1399 مدیر گروه علوم زیستی و تندرستی بودند. ایشان فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزشی و دانشیار گروه تندرستی و علوم زیستی می باشند.