کارشناسان آموزش

مدیر آموزش  
نقش سازمانی

اعظم وحیدی نژاد

شماره تلفن :29905843

کارشناس دروس عمومی، رشته های مدیریت ورزشی و  رفتار حرکتی 
نقش سازمانی

حمید خردمند 

شماره تلفن :29905844


کارشناس رشته های فیزیولوژی و آسیب شناسی  
نقش سازمانی

شبنم سبلانی

شماره تلفن :29905845

کارشناس مقطع کارشناسی  
نقش سازمانی

مرجان تقوی

شماره تلفن :29905846