معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی


Responsive Image
دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک
ایمیل: mahdavi.a@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906004