مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر یوسف رشیدی
استادیار پژوهشکده علوم محیطی
مدیر گروه فناوری‌های محیط زیست
229906032
p_khosro[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر نغمه مبرقعی
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
مدیر گروه برنامه‌ریزی و طراحی محیط
29906033
n_mobarghaee[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر حسین مصطفوی
استادیار پژوهشکده علوم محیطی
مدیر گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
229906029
h-mostafavi
[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر رضا دیهیم‌فرد
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
مدیر گروه کشاورزی اکولوژیک
22431971
deihim[at]sbu.ac.ir
رزومه