مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر یوسف رشیدی
استادیار پژوهشکده علوم محیطی
مدیر گروه فناوری‌های محیط زیست
29906019
p_khosro[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر شهین‌دخت برق‌جلوه 
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
مدیر گروه برنامه‌ریزی و طراحی محیط
29906036
s-barghjelveh [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر حسین مصطفوی
استادیار پژوهشکده علوم محیطی
مدیر گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
29906029
h-mostafavi
[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر رضا دیهیم‌فرد
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
مدیر گروه کشاورزی اکولوژیک
29906026
deihim[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمدرضا نظری
استادیار پژوهشکده علوم محیطی
مدیر گروه اقتصاد منابع و محیط زیست
29906028
mo_nazari[at]sbu.ac.ir
رزومه