درباره پژوهشکده

معرفی توانمندی‌ها و تخصص‌ها

 • انجام مطالعات و ارائه خدمات مشاوره در زمینه شناسایی، پایش، کنترل و مدل‌سازی آلودگی‌های محیط زیست (آب، خاک، هوا و صوت)

 • انجام مطالعات و ارائه مشاوره در زمینه جمع‌آوری و مدیریت پسماند، بازیافت مواد و انرژی

 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه سیاست‌گذاری محیط زیست

 • انجام مطالعات مرتبط با ارزش­‌گذاری اقتصادی منابع زیستی، خدمات اکوسیستمی و هزینه­‌های ناشی از تخریب محیط زیست

 • تدوین برنامه‌های مدیریتی و برنامه­‌ریزی محیط زیست

 • توانایی ارزیابی، اثرات توسعه بر محیط زیست، تعیین توان طبیعی و آمایش سرزمین

 • انجام مطالعات مرتبط با کشاورزی پایدار و امنیت غذایی

 • بررسی تنوع زیستی اکوسیستم­‌های آبی و خشکی

 • تعیین حقابه محیط زیستی تالاب­‌ها و رودخانه­‌ها

 • مدل‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی

 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه جمع‌آوری و مدیریت پسماند

 • ارائه خدمات مشاوره در رابطه با تنوع زیستی

 •  ارائه خدمات مشاوره در خصوص امور محيط زيست، آموزش و ظرفيت‌سازی

 • انجام مطالعات مرتبط با اقتصاد منابع آب و ایجاد بازار برای آن

 • انجام پروژه در رابطه با تعیین مزیت نسبی ایران در تولید محصولات ارگانیک

 • شناسایی توانمندی­‌های اقلیمی و زراعی ایران برای گسترش کشاورزی اکولوژیک در کشور

 • مطالعه اکوسیستم­‌های آبی و خشکی در راستای حفاظت از تنوع زیستی کشور