نماینده تحصیلات تکمیلی پژوهشکده


Responsive Image
دکتر حسن اسماعیل زاده
استادیار گروه برنامه ریزی و طراحی محیط

ایمیل: h_esmaeilzadeh@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 210