کارکنان

مسئول دفتر و مسئول بخش دبیرخانه: بهروز نامدار                                                         3-22431971 داخلی 101

کارشناس مسئول پژوهشی: اکرم معیری                                                                         3-22431971 داخلی119

کارشناس پژوهشی: نرگس دیبایی                                                                                 3-22431971 داخلی105

کارشناس کتابخانه و مسئول سایت پژوهشکده: زینب رضاقلی                                            3-22431971 داخلی301

کارشناس امور آموزشی: میترا جعفری                                                                           3-22431971 داخلی120

کارشناس اجرائی فصلنامه علوم محیطی: محدثه صادقی                                                    3-22431971 داخلی106

کارشناس آزمایشگاه: شهراد نوین                                                                               3-22431971 داخلی304