درباره پژوهشکده

کارکنان

مسئول دفتر : بهروز نامدار                                                                                                   29906001

مسئول دبیرخانه: بهروز نامدار                                                                                              29906006

کارشناس مسئول پژوهشی: اکرم معیری                                                                                 29906007

کارشناس کتابخانه و مسئول سایت پژوهشکده: زینب رضاقلی                                                       29906010

کارشناس امور آموزشی: میترا جعفری                                                                                     29906008

کارشناس فصلنامه علوم محیطی: محدثه صادقی                                                               29906009

کارشناس آزمایشگاه: شهراد نوین                                                                                            29906005


کارشناس آزمایشگاه: محترمه رحیمی                                                                                                    29906011