لطفا درخواست در خصوص خدمات آموزشي ، پشتيباني آموزش الكترونيكي ، رفاهي و يا گواهينامه  و امور مالي تحت فرم الكترونيكي ذيل درج و ثبت نمائيد:

فرم ثبت درخواست خدمات میز خدمت

فرم درخواست خدات پشتیبانی و انعکاس نظر مدرسین گرامی و دانشپذیران  عزیز: