صفحه اصلی
🔺استقرار و تمدید اعتبار نظام مدیریت یکپارچه IMS, ISO:29993 در مركز آموزش هاي تخصّصي ویژه سال 1401🔻
  • 26138 بازدید

 استقرار و تمدید اعتبار نظام مدیریت یکپارچه IMS, ISO29993  در مركز آموزش هاي تخصّصي ویژه سال 1401

در راستاي بهبود نظام مديريت بويژه در بخش كيفيت خدمات آموزشی و یادگیری مورد ارائه مرکز آموزش های تخصصی ، از سال 1392 مبادرت به اجراي موازين و رعايت دقيق الزامات استانداردهاي بين المللي نموده و همواره خود را قائل بر رعایت مباني اصوليِ بهبود مستمر ، افزایش بهره وري سازماني و ارتقاء رقابت پذيري و حفظ سرامدي می داند.
در اين خصوص تحت موازین چهار محور استاندارد، و بر اساس خط مشي نظام مديريت يكپارچه هر ساله نسبت به برگزاري جلسات بررسی مميزي و تمديد اعتبار، از موسسۀ اعتبار دهند BQC(مستقر در اتحاديه اروپا) فعالیت هایی مستمرکیفی، و اثر گذار را در قالب اصلاح و بهبود  روش های اجرایی و سامانه های نرم افزاری معمول نموده است.  
در اين راستا به اطلاع می رساند، در مورخ 1400 آخرين جلسه مميزي با حضور نماینده اعتبار دهنده و نماینده مدیریت مرکزآموزش های تخصصی و مشاور/ناظر طرح ، نتایج پایش اندازه گیری ها بر اساس شاخص ها و بررسی مستندات مربوطه را در حوزه های استاندارد های مورد احصاء برگزار نموده و با کسب امتیاز موفق، نسبت به تمديد و دريافت اعتبار 4 موضوع استاندارد به شرح ذيل و نایل آمده است:

  • ISO: 9001  نظام مدیریت کیفیت سازمان
  • ISO:45001 استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان
  • ISO:14001 استاندارد مدیریت زیست محیط
  • ISO:29993:استاندارد تخصصي مديريتِ آموزش هاي حرفه اي(ISO29993)ماهیتا یک استاندارد بین المللی خدمات آموزش یادگیری است، كه با تمرکز بر نیازهای آموزش گیرندگان و ذینفعان آموزش ، طی ارزیابی ریسک و ریشه یابی عدم انطباقات ، موجبات ارائه خدمات آموزش اثربخش , وکیفی را فراهم می کند شایان ذکر است ، این استاندارد محدودیتی در نوع ارائه آموزش نداشته شامل آموزش های کلاسیک حضوری و آموزش الکترونیکی و یا آموزش های ترکیبی و یا کارآموزی شغلي  OJT و خُرد آموزی را هدایت کیفی می نماید.​​​​​​

آموزش ضمن خدمت و یا OJT  چه مفهومی دارد؟
آموزش ضمن خدمت که به ( OJT ( on the job training مصطلح است ، فرایند آموزش/یادگیری ایجاد توانایی و دانش لازم به کارکنان در جهت انجام کاری مشخص در محیط کار را آموزش حین خدمت میگویند.
آموزش ضمن خدمت دانش و توانایی فرد استفاده را ارتقا بخشیده ،تا کارکنان به طور موثرتر و بهره وری بالاتر وظیفه سازمانی خود را انجام دهند
 


🔴​​​​​​​​​​​​​​محور های عملیاتی استقرار نظام مدیریت یکپارچه جهت تمدید اعتبار در سال 1401

​​​​​​​1- پیاده سازی و بهره برداری از سامانه جامع مدیریت آموزش و یاد گیری(LTMS) جهت اجرای 360 درجه فرایند های معمول حوزه ستاد و عملیات و خدمات آموزشی و یادگیری مرکز ، با انطباق بر الزمات نظام ISO29993( تمرکز تغییرات اساسی اولویت بر یادگیری در ازاء آموزش)
2- تجهیز بخش آموزش الکترونیکی به الزامات قطعی ISO29993(نظیر بهره بری اصولی از بخش LMS ،  سامانه مندی در محتوای آموزشی برخط و درون خطی و آزمون ها(پیش آزمون و آزمون نهایی)
3- اتوماسیون و حافظه مند نمودن فرایند ارزیابی کیفی، و همچنین ارزیابی اثر بخشی سطح واکنش، تحت سامانه مورد اشاره (الزام 9001-29993)
4- بسط کارآفرینی آموزشی، تحت توسعه همکاری ها با کارگزاران آموزش( طبق الزامات 29993)
5- کاهش حجم  مستندات فیزیکی(ISO14001)، با اتکال بر حوزه مدیریت اطلاعات سامانه LTMS (نظیر مستندات حضور غیاب و لیست نمرات و کارنامه الکترونیکی، گواهینامه الکترونیکی با امکان ردیابی و صحت صدور  و گزارشات آماری وجمع بندی های اطلاعاتی  و...)
6- هوشمندسازی تعاملاتیِ ذینفعان(نظیر داشبورد مسئولین آموزش شرکت ها ، داشبورد کارگزاران آموزش و دفاتر نمایندگی ها) تحت سازوکار سامانه LTMS منطبق بر رهیافت های برنامه راهبردی مرکز
7- اجرای ارزیابی و انعکاس نظرسنجی کارگزاران آموزش، تحت فرم های 9001 در راستای رفع نواقص
8- ارائه پایندی بر اهداف برنامه مدون IMS در راستای توسعه زیرساختاری سازمان الکترونیکی مرکز در همسو سازی بخش ها ، وحدت رویه فرایندی ، و چابک سازی عملیات با هدف ارتقا کیفیت  ، بر اساس سامانه و الزمات 9001
9- تنظیم مستندات نظام مدیریت یکپارچه (در جلسه ممیزی در حدود 700 صفحه )با اتکال بر تجربه 9 ساله نماینده مدیریت، در حضور جلسات ممیزی ایزو
10- تمرکز و برنامه ریزی توسعه زیر ساختاری (تحت سامانه)  بر درامد اختصاصی  بر پایه اجرای طرح های نوین نظیر اجرای زیر سامانه خرد آموزیCMooc))
11- پیش بینی و ارزیابی ریسک های فرایندی ، توسط آینده پژوهی حوزه آموزش/یادگیری متاثر از حقایق شیوه خدمات در دوره کرونا/پساکرونا(توسعه سخت افزاری و نرم افزاری میز خدمت در ارائه آموزش های حضوری تحت سامانه LTMS(ISO9001)
12-اجرای سازمان الکترونیکی مرکز( تحت سامانه جامع LTMS)در راستای کاهش نیاز به حضور فیزیکی عوامل آموزش (مدرسین) ، حامیان آموزش، فراگیران و دانشپذیران با نگرش بر رعایت پروتکل های Covid19  طبق الزمات(ISO45001) و کاهش مصرف کاغذ و تونر چاپ(ISO14001)

جمع بندی: توسعه و ارتقاء کیفی و کمیّ خدمات آموزش و یادگیری مورد ارائه مرکز، متاثر از برنامه راهبری پیامدگرا ترسیمی و الزامات ایزو