اعضای هیات‌علمی وابسته

پروفسور مجتبی زارعی

استاد همکار

29905802
رزومه
دکتر رضا خسرو آبادی

استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز

29905404
r_khosroabadi [at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر حمیدرضا مهدیانی

استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

29904144
mahdiani [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر احمد محمودی ازناوه

استادیار پژوهشکده فضای مجازی

29905471
a_mahmoudi [at] sbu.ac.ir
رزومه