دانشجویان

ورودی 1402

1. علی اسدی   
2. الهام برمکی  
3. زهرا شهرکی  
4. درسا فخرایی 
5. لیلی وارث     

ورودی 1401

1. ملینا مصطفی              
2. مرضیه جاوید              
3. مهنا دوستکام             
4. ریحانه رجب‌زاده           
5. علیرضا شهدادی           
6. برژان صمدی                
7. سید‌محمد‌علی میرکریمی
8. پارسا مجردعادی           
9. سید‌عرفان محمدی             

ورودی 1400

1. شیما اسدى              
2. رحیم باژدار               
3. یزدان رضایی جوریابی  
4. احسان شاهرخی        
5. محمدعلی شهاب       
6. فائزه قربانی              
7. مریم كلبادی‌نژاد        
8. علی محمودیان مهر    
9. سیده‌ مریم مدنی       
10. شایان موسائی          
11. امیرعلی میرفخرایی    
12. شیوا نقی‌زاده           
13. نعیم اسلامیه همدانی

ورودی 1399

1. پریسا اردلان                   
2. هدى آقایی                    
3. نرگس بدری                    
4. ابراهیم بمانعلی                
5. امیرجواد پوررفیعیان         
6. محدثه زمانی                   
7. یاسمن سان احمدی           
8. سیدامین سیدجعفری        
9. مهزاد شفیعی اسفید واجانی
10. صالح صفاریان                   
11. فاطمه عباسی                   
12. مریم علوى قوشه گنبدی     
13. صبا قربانی                       
14. محمد مباركی                    
15. فاطمه‌سادات محمدى         
16. بهاره مروتی                      
17. زهرا مهرانی ثابت                
18. سما نعمتی                       
19. پگاه هادی                       

ورودی 1398

1. مهدى آزموده كلاتی           
2. مرتضی افشانی                 
3. شقایق آقایی                    
4. محمد اكرادى                    
5. سحر جانعلی‌نژاد                
6. مهسا حسنی                      
7. فاطمه دشتكی                   
8. زهره رحیمی                      
9. احسان رشیدشبگاهی          
10. میرعرفان رضوى                  
11. فاطمه سوسرائی                 
12. محمدحسین عین القضایی     
13. سیدمصطفی فخرى ضامنجانی
14. تارا فرزانه دقیق                  
15. مهدى مبارک‌آبادى               
16. احسان محمدى مهموئی        
17. رضا محمدى هزه‌بران            
18. شهریار مختارى نوا             
19. نیكو مشایخ اصفهان           
20. حامد نادرى روشناوند          

ورودی 1397

1. زهرا عرب                 
2. عاطفه احدی             
3. محمدجواد بالی‌لاشک  
4. طاها اسفندياری چمری
5. مهناز الفتی              
6. سعيده طالبی           

 

ورودی 1396

1. فردين بيرامی ملكی
2. علی پرورش          
3. پوريا پيريان         
4. سارا عبيدی‌نيا