مشکلات و مسائل فنی در کاربری سامانه آموزش الکترونیکی را در راستای جلب پشتیبانی  تا رفع  تحت فرم ذیل ثبت و منعکس فرمائید

میز خدمت اختصاصی سامانه آموزش الکترونیکی