درباره ما

روسای کتابخانه مرکزی تا کنون

دکتر محمدحسین پورکاظمی

  4 حسین پور کاظمی.jpeg
دانشکده علوم

رشته: ریاضیات کاربردی
    دوره مدیریت: 1363- 1368

مهندس حسن شهرستانی

    mohandes shahrestani.jpg

                                  معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دوره مدیریت: 1368- 1374

دکتر زهرا گویا

  7 زهرا گویا .jpeg

دانشکده علوم          
رشته: ریاضی          
                 دوره مدیریت: 1374-1382           

دکتر سید مرتضی مهرداد

       8 سید مرتضی مهراد.jpeg

دانشکده علوم
     رشته: شیمی آلی
                 دوره مدیریت: 1382-  1385

دکتر احمد خاتمی

   9 احمد خاتمی .jpeg

      دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  رشته: زبان و ادبیات فارسی
دوره مدیریت: 1385- 1390

 

 

دکتر بهروز دری نجف‌آبادی

    10 بهروز دری.jpeg

     دانشکده مدیریت و حسابداری
رشته: مدیریت صنعتی    
دوره مدیریت: 1390-1393

دکتر راِئد فریدزاده

  dr Faridzadeh.jpg

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رشته: ادبیات و زبان آلمانی
دوره مدیریت: 1393- 1399

            

 

  نيلوفر رضوي
        

dr razavi.jpg

دانشکده معماري و شهرسازي
رشته: معماري منظر
دوره مدیریت: 1399-تاکنون