معرفی

روسای کتابخانه مرکزی تا کنون

دکتر محمدحسین پورکاظمی

دانشکده علوم
رشته: ریاضیات کاربردی
دوره مدیریت: 1363- 1368

مهندس حسن شهرستانی

معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دوره مدیریت: 1368- 1374

دکتر زهرا گویا

دانشکده علوم          
رشته: ریاضی          
دوره مدیریت: 1374-1382 

دکتر سید‌مرتضی مهرداد

دانشکده علوم
 رشته: شیمی‌آلی
دوره مدیریت: 1382-  1385

دکتر احمد خاتمی

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی
 رشته: زبان و ادبیات‌فارسی
دوره مدیریت: 1385- 1390

دکتر بهروز دری نجف‌آبادی

 دانشکده مدیریت و حسابداری
رشته: مدیریت صنعتی    
دوره مدیریت: 1390-1393

دکتر راِئد فریدزاده

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی
رشته: ادبیات و زبان‌آلمانی
دوره مدیریت: 1393- 1399

دکتر ​نيلوفر رضوی​

دانشکده معماری و شهرسازی
رشته: معماری منظر
دوره مدیریت: 1399-1401

دکتر مهدی شقاقی
استادیار دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره مدیریت: 1401- تاکنون