دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی
رئیس اداره کتابخانه های دانشگاه
عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره مدیریت: 1394 - تاکنون
پروفایل
دکتر زهیر صیامیان گرجی
رئیس اداره مرکز اسناد و موزه

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دوره مدیریت: 1400 - تاکنون
پروفایل