معاونان

دکتر مهدی قیطاسی
دانشیار‌ دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
معاون آموزشی
29905826
m_gheitasi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر مصطفی زارعی
دانشیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
معاون پژوهشی
29905839
m_zareei [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت