رئیس دانشکده

دکتر علیرضا فارسی
رئیس دانشکده
22431953 و 29905821
22431953
a_farsi [at] sbu.ac.ir
رزومه
فعالیت‌های اجرایی:
 • سرپرست رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی 1402 ← تاکنون
 • معاونت دانشجویی دانشگاه 1399 ← 1402
 • نائب رئیس شورای تربیت بدنی و ورزش 1399 ← تاکنون
 • ریاست دانشکده تربیت بدنی 1398 ← 1399
 • ریاست دانشکده تربیت بدنی 1395 ← 1398
 • عضو گروه روان‌شناسی ورزش پژوهشگاه تربیت بدنی 1395 ← 1397
 • معاون آموزشی دانشکده - معاونت آموزشی دانشکده تربیت بدنی 1394 ← 1395
 • مدیریت آموزش و مشاوره فرهنگی و اجتماعی 1394 ← 1395
 • مدیریت آموزش و مشاوره فرهنگی و اجتماعی - دبیر شورای فرهنگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392 ← 1394
 • مدیریت آموزش و مشاوره فرهنگی و اجتماعی 1392 ← 1394
 • سرپرست گروه رفتار حرکتی 1390 ← 1394