اعضای هیات علمی سابق

ردیف نام و نام‌خانوادگی گروه مرتبه علمی
1 جمشید آزادگان ادبیات عرفان دانشیار
2 علی بیگدلی تاریخ استاد
3 اردشیر خدادایان  تاریخ استاد
4 رضا شعبانی  تاریخ استاد
5 عطاالله حسنی تاریخ دانشیار
6 سید ابوالقاسم فاطمه جهرمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار
7 سیدابوالحسن مخزن موسوی علوم اسلامی استادیار
8 حجت رسولی زبان و ادبیات عرب استادیار
9 محمد علی شیخ فلسفه استاد
10 منوچهر صانعی دربیدی فلسفه استاد
11 احمدعلی اکبر مسگری فلسفه استاد