همکاران

اداری:
محسن اسماعیلی
کارشناس

مدیر اجرایی

29902500
mohsen.esmaili@mail.sbu.ac.ir
معصومه اربابی
کارشناس

مسئول دفتر ریاست

29902450
m.arbabi@mail.sbu.ac.ir
مژگان شیخان
کارشناس

مسئول دفتر معاون آموزشی

29902493
m.sheikhan@mail.sbu.ac.ir
جوانشیر خدایی​
کارشناس

کارمند دبیرخانه

29902493
jav.khodaei@mail.sbu.ac.ir
خسرو دادوند
کارشناس

کارمند دبیرخانه

29902442
kh.dadvand@mail.sbu.ac.ir
پژوهش:
عبدالله اسدی
کارشناس

مسئول آزمایشگاه و سایت دانشکده

29902443
ab-asadi@mail.sbu.ac.ir
زهره خواجه دهی
کارشناس

کارشناس کتابخانه

29902466​
z.khajehdehi@mail.sbu.ac.ir
الهام خسروی
کارشناس

کارشناس کتابخانه

29902466​
e-khosravi@mail.sbu.ac.ir
​زینب دارابی
کارشناس

کارشناس کتابخانه

29902466​
f.khosravi@mail.sbu.ac.ir
منشی‌های گروه‌ها:
صمد آرمان​
کارشناس

گروه فلسفه​

29902478
s.arman@mail.sbu.ac.ir
بتول افشار​
کارشناس

گروه زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات آلمانی​

29902430​
b.afshar@mail.sbu.ac.ir
خدیجه زمانیان
کارشناس

گروه علوم اجتماعی

29902460​
kh.zamanian@mail.sbu.ac.ir
سمانه حاتمیان​
کارشناس

         گروه زبان و ادبیات فرانسه

29902446
s.hatamian@mail.sbu.ac.ir
اعظم عمادی​
کارشناس

گروه زبان و ادبیات عرب​

29902440
a-emadi@mail.sbu.ac.ir
محمدرضا نورافشان
کارشناس

گروه باستان‌شناسی و زبان‌شناسی و کارشناس تحصیلات تکمیلی

22905173
m.norafshan@mail.ac.ir
حسین مروتی​
کارشناس

گروه تاریخ​

29902450​
b.morovati@mail.sbu.ac.ir
معصومه مقدم​
کارشناس

گروه زبان و ادبیات چینی و روسی

​29905158
ma_moghadam@mail.sbu.ac.ir
​آموزش کارشناسی:
زهرا مقدم
کارشناس

آموزش کارشناسی

29902441
z.moghadam@mail.sbu.ac.ir
مریم ارفعی
کارشناس

آموزش کارشناسی

29902441
m.arfaee@mail.sbu.ac.ir
آسیه مسرور
کارشناس

آموزش کارشناسی

29902494
a.masrour@mail.sbu.ac.ir
شهره وقوعی
کارشناس

آموزش کارشناسی

29902441
s.voghoee@mail.sbu.ac.ir
آموزش ​تحصیلات تکمیلی:
مریم مرندی
کارشناس

کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

29902465
m.marandi@mail.sbu.ac.ir
زهرا علیخانی
کارشناس

آموزش تحصیلات تکمیلی

29902464
f-alikhani@mail.sbu.ac.ir
لیلا نعمتی
کارشناس

آموزش تحصیلات تکمیلی

29902464
l.nemati@mail.sbu.ac.ir