کارکنان

اداری

محسن اسماعیلی مدیر اجرایی 29902500
معصومه اربابی​ مسئول دفتر ریاست​ 29902497​
مژگان شیخان مسئول دفتر معاون آموزشی 29902493
جوانشیر خدایی​ کارمند دبیرخانه 29902493
دادوند​ ​کارمند دبیرخانه 29902442​
مریم مرندی​ کارشناس پژوهشی ـ مسئول پرتال دانشکده​ 29905167​
عبدالله اسدی مسئول آزمایشگاه و سایت دانشکده​ 29902443
فاطمه نساء ابراهیمی کارشناس پژوهشی (امور هیأت علمی) 29905159
زهره خواجه دهی کارشناس کتابخانه​ 29902466​
الهام خسروی کارشناس کتابخانه​ 29902466​
​زینب دارابی کارشناس کتابخانه​ 29902466
صمد آرمان​ منشی گروه  فلسفه​ 29902478​
بتول افشار​ منشی گروه زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات آلمانی​ 29902430​
خدیجه زمانیان​ کارشناس آموزش گروه علوم اجتماعی​ 29902460​
سمانه حاتمیان​ کارشناس آموزش گروه زبان و ادبیات فرانسه​ 29902446
اعظم عمادی​ منشی گروه زبان و ادبیات عرب​ 29902440​
محمدرضا نورافشان كارشناس گروه هاي باستان شناسي و زبانشناسی   22905173
حسین مروتی​ منشی گروه تاریخ​ 29902450​
معصومه مقدم​ منشی گروه زبان و ادبیات چینی و روسی​ ​29905158
مریم مرندی
زهرا مقدم
مریم ارفعی
آسیه مسرور
​​​​​​​شهره وقوعي
کارشناس مسئول آموزش
کارشناس آموزش
کارشناس آموزش
کارشناس آموزش
​​​​​​​كارشناس آموزش
 
29902465
29902441
29902441
29902494
​​​​​​​29902494
مریم مرندی
زهرا علیخانی
لیلا نعمتی
محمدرضا نورافشان
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
کارشناس
کارشناس
کارشناس
29902465
29902464
29902464
29902464