صفحه اصلی
موافقت با تمدید مهلت درخواست دفاع از پایان نامه، رساله و برگزاری ارزیابی جامع و درخواست سنوات اضافی
  • 2937 بازدید

 

 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی می رساند با توجه به شرایط ویژه کنونی ناشی از اوج همه گیری ویروس کرونا و موافقت معاونت محترم آموزشی دانشگاه، تمهیدات آموزشی زیر برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

 

 

ردیف

موضوع

مهلت کنونی

مهلت تمدید شده

آخرین مهلت برگزاری

1

آخرین مهلت ثبت درخواست صدور مجوز برگزاری جامع توسط دانشجو (ترم ششم)

10/06/1400

(طبق نامه شماره 1058/200/د مورخ 4/5/1400)

17/06/1400

30/07/1400

2

آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع دکتری توسط دانشجو

01/06/1400

( مندرج در تقویم تفصیلی)

15/06/1400

31/06/1400

3

آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه توسط دانشجو

15/06/1400

( مندرج در تقویم تفصیلی)

22/06/1400

31/06/1400

4

آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه توسط دانشجویان ارشد 97

10/06/1400

(طبق نامه شماره 974/200/د مورخ 23/4/1400)

22/06/1400

31/06/1400

5

آخرین مهلت ارسال درخواست سنوات تحصیلی دانشجویان از واحدهای آموزشی به آموزش کل برای نیمسال آتی

20/05/1400

(مندرج در تقویم تفصیلی)

17/06/1400

-

افزودن نظرات