کارکنان کتابخانه مرکزی

بخش گردش و امانت

ساناز کماسی
کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست 
کارشناس‌مسئول بخش امانت
22431917
29902340
 referencelib@sbu.ac.ir
circulation@sbu.ac.ir
معصومه قنبری
کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
​​​​​​​کارشناس بخش امانت
22431917
29902340
 referencelib@sbu.ac.ir
circulation@sbu.ac.ir
خسرو مهدی‌پور خیارجی
کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
کارشناس بخش امانت
22431917
29902340
 referencelib@sbu.ac.ir
circulation@sbu.ac.ir
حسین بزرگی‌کیا
کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
کارشناس‌ بخش امانت
22431917
29902340
ایمیل جدید
سمیه سلیمانی
کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
کارشناس بخش کودک و نوجوان
29902322
ایمیل جدید
معصومه آقایی‌پور
کارشناسی‌ارشد روانشناسی
کارشناس بخش روشندلان
29902652
ایمیل جدید
حلیمه اسلامی
کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی
کارشناس بخش امانت
29902340
ایمیل جدید

بخش پایان‌نامه و منابع دیجیتال

مریم انصاری
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی 
کارشناس مسئول بخش پایان‌نامه
29902340
dissertations@sbu.ac.ir
digitalib@sbu.ac.ir
طیبه بهروزنیال
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
کارشناس بخش پایان‌نامه
29902335 ​​​​​​​
ایمیل جدید
هنگامه حشمتی
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
کارشناس بخش پایان‌نامه
29903133  ​​​​​​​
ایمیل جدید

بخش فراهم‌آوری و سازماندهی

بیتا سلطانی
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
کارشناس بخش سازماندهی
29902334
dissertations@sbu.ac.ir

بخش فناوری

سحر جهانگیری
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی 
کارشناس بخش فناوری
 29902337
itlib@sbu.ac.ir