ریاست پژوهشکده


Responsive Image

دکتر‌ احمد محمودی ازناوه
استاديار
گروه آموزشی: پژوهشی فناوری انتقال محتوا
شماره تماس: 29905474
رایانشانی: a_mahmoudi@sbu.ac.ir
تارنمای شخصی: http://facultymembers.sbu.ac.ir/a_mahmoudi

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

Responsive Image
دکتر هادی سلیمانی
استاديار پژوهشکده فضاي مجازي

گروه آموزشی: پژوهشي امنيت شبكه و رمزنگاري
شماره تماس: 29905485
رایانشانی: h_soleimany@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: http://facultymembers.sbu.ac.ir/h_soleimany/​​​​​​​