اعضای شورای پژوهشی

ریاست پژوهشکده:
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
مدیر اجرایی پژوهشکده:
پیوندها:
اعضای هیات‌علمی پژوهشکده فضای مجازی
گروه پژوهشی امنیت شبکه و رمزنگاری:
گروه پژوهشی امنیت شبکه و رمزنگاری:
گروه پژوهشی ​مدیریت و حقوق فضای مجازی: