معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر‌ هادی سلیمانی
استادیار فضای مجازی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

29905485
h_soleimany [at] sbu.ac.ir
رزومه
فعالیت‌های اجرایی:
  • عضو شورای اجرایی انجمن رمز ایران 1399 ← 1401
  • عضویت در هیات مدیره انجمن علمی رسمی 1399 ← 1400