رئیس پژوهشکده 

دکتر‌ احمد محمودی ازناوه
استادیار فضای مجازی

رئیس پژوهشکده فضای مجازی

29905474
a_mahmoudi[at]sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • بازرس انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران 1398 ← 1399
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده فضای مجازی 1397 ← 1400
  • سرپرست معاون پژوهشی پژوهشکده فضای مجازی 1396 ← 1397