فرم ها و آیین نامه ها

آیین نامه های کارشناسی ارشد

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد 94 به بعد​

دانلود ​

راهنمای کلی دانشگاه برای دانشجویان جدید الورود - خاص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانلود

شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی 1394 و به بعد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه​

دانلود

مقررات کار دانشجویی​​

دانلود

زمانبندی اجرای پایان نامه و فرم ها ​

دانلود

مشخصات کلی رشته مخابرات امن و رمزنگاری​

دانلود

مشخصات کلی رشته سیستم های چند رسانه ای​

دانلود

راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری​

دانلود

راهنمای درخواست تصویب موضوع و استاد فعالیت آموزشی و پژوهشی

دانلود

   
​​فرم های کارشناسی ارشد ​​
فرم تعیین استاد راهنما- فرم شماره 1 دانلود
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد- فرم شماره 2​​ دانلود​​
اعلام تصویب طرح تدوین پایان نامه به دانشجو- فرم شماره3​​ دانلود
فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- فرم شماره 4 دانلود​​​​
جدول ارزیابی دفاع از پایان نامه- فرم شماره 5 دانلود
صورتجلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد- فرم شماره دانلود
تعهدنامه اصالت اثر- فرم شماره 7 دانلود​​
فرم حذف تکدرس دانلود
تعیین داور دانلود
تمدید سنوات ترم 5 دانلود
انتخاب واحد به‌صورت میهمان در دانشکده دیگر دانلود
چکیده فارسی پایان نامه    دانلود
چکیده انگلیسی پایان نامه  دانلود​​
template نمونه پایان نامه
فرم انتخاب میهمان در دانشکده ی دیگر
فرم پیشنهاد استاد راهنما
فرم تاییدیه رتبه اول و دوم ارشد(استعداد درخشان)
فرم تعیین داوران
فرم حذف پزشکی
فرم گواهی تائید معدل و رتبه مقطع کارشناسی ارشد
نمونه فرم پروپوزال
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود