صفحه اصلی
تمدید مهلت ثبت و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه
  • 331 مشاهدات

     با توجه به شرایط ویژه کنونی ناشی از اوج همه گیری ویروس کرونا و موافقت معاونت محترم آموزشی دانشگاه، تمهیدات آموزشی زیر برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.