معاونان دانشکده

دكتر حمیدرضا ولی‌پور
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاون آموزشی دانشکده

22431708 و 29902493 
22431706
h_valipour@sbu.ac.ir
ویژه دانشجویان: btale@sbu.ac.ir
رزومه
دكتر محمدرضا عنانی سراب
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاون پژوهشی دانشکده

22431708 و 29902493 
22431706
anani@sbu.ac.ir
ویژه دانشجویان: res.lah@mail.sbu.ac.ir
رزومه