معاونان دانشکده

دكتر حمیدرضا ولی پور
دانشیار باستان شناسی

معاونت آموزشی دانشکده

22431708
22431706
h_valipour@sbu.ac.ir
تماس دانشجو: btale@sbu.ac.ir
وب سایت
رزومه
دكتر محمدرضا عنانی سراب
دانشیار آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

معاونت پژوهشی دانشکده

22431708
22431706
reza_ananisarab@yahoo.co.uk
تماس دانشجو: Res.lah@Mail.sbu.ac.ir
وب سایت
رزومه