لومونوسف

مرکز همکاری های علمی و دانشگاهی ج.ا.ایران ـ فدراسیون روسیه (لومونوسف ـ رازی)
در سال 1395 در سفری که رئیس دانشگاه ایالتی مسکو به دانشگاه شهیدبهشتی داشتند. رئیس دانشگاه شهید‌بهشتی تصمیم به بازگشایی این مرکز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی نمودند. این مرکز وابسته به دانشگاه ایالتی مسکو است که بزرگترین دانشگاه روسیه است. 12 مرکز در کل دنیا است. دانشگاه شهیدبهشتی مسئول کارگروه همکاری‌های علمی با کشور روسیه است که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردیده است.