مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر نگین میری
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه‌ باستان‌شناسی

29905145
n_miri@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر آرزو رسولی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه‌ تاریخ

29902450
a_rasouli@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر کیان سهیل
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه‌ زبان و ادبیات انگلیسی

29902471
 k-soheil@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر فرهاد جوانبخت خیرآبادی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه‌ زبان، ادبیات چینی و شرق دور

29905185
f_javanbakht@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر حسین شیخی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه‌ زبان و ادبیات روسی و اسلاوی

29905185
 h_sheykhi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سپیده عبدالکریمی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه‌ زبان‌شناسی

29902492
 s_abdolkarimi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر کاوه بهرامی‌ سبحانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 زبان و ادبیات آلمانی

29902448
k_bahrami@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر علی‌اصغر قهرمانی‌ مقبل
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

29902440
 a_ghahramani@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر قدرت‌الله طاهری
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

29902430
gh_taheri@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر علی عباسی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین

29902446
a-abbassi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر امیر اکبری‌ قمصری
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه علوم اجتماعی

 29902460
a-akbari@sbu.ac.ir
رزومه
دكتر اصغر واعظی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه فلسفه

22431708
a_vaezi@sbu.ac.ir
رزومه