معاونان دانشکده

دکتر نگین میری
استادیار

باستانشناسی

29905145
N_miri@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر آرزو رسولی
استادیار

تاریخ

29902450
A_Rasouli@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر کیان سهیل
استادیار

زبان و ادبیات انگلیسی

29902471
 k-soheil@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر فرهاد جوانبخت خیرآبادی
استادیار

 زبان و ادبیات چینی و شرق دور

29905185
f_javanbakht@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر حسین شیخی
استادیار

زبان و ادبیات روسی و اسلاوی

29905185
 h_sheykhi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سپیده عبدالکریمی
استادیار

زبان شناسی

29902492
 s_abdolkarimi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر کاوه بهرامی سبحانی
استادیار

 زبان و ادبیات آلمانی

29902448
k_bahrami@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
دانشیار 

 زبان و ادبیات عربی

29902440
 ali.ghahramanim@gmail.com
رزومه
دکتر قدرت الله طاهری
دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

29902430
Gh_Taheri@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر علی عباسی
استاد

زبان و ادبیات فرانسه و لاتین

29902446
a-abbassi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر امیر اکبری قمصری
استادیار

علوم اجتماعی

 29902460
a-akbari@sbu.ac.ir
رزومه
دكتر اصغر واعظی
دانشیار

معاونت پژوهشی دانشکده

22431708
a_vaezi@sbu.ac.ir
رزومه