برنامه‌های درسی 

مقطع کارشناسی:
باستان شناسی
تاریخ
زبان و ادبیات آلمانی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات چینی و شرق‌ دور
زبان و ادبیات چینی و شرق‌ دور 2
زبان و ادبیات روسی و اسلاوی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات عربی 2
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی 2
زبان و ادبیات فرانسه و لاتین
علوم اجتماعی
فلسفه
پیوندها:
راهنمای بهره‌برداری از پیشخوان خدمت
آیین‌نامه‌های آموزشی
فرم‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی
مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری:
برنامه درسی زبان‌شناسی (گرایش زبا‌ن‌شناسی همگانی)
برنامه درسی زبان‌شناسی (گرایش زبان‌های باستانی)
برنامه درسی کارشناسی‌ارشد رشته باستان شناسی
راهنمای فرآیند تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد
راهنمای فرآیند تحصیلی مقطع دکتری
روند و مراحل ورود به آزمون جامع آموزشی مقطع دکتری