ارتباط با دانشکده

22431707
22431706
دفتر ریاست دانشکده:24317072 ـ 29902497
دفتر معاون آموزشی: 24317072 ـ 29902497
دفتر معاون پژوهشی: 29905167
تحصیلات تکمیلی: 29905164 ـ 29902465
آموزش:29902441 ـ 22902495
کتابخانه: 22902466 ـ 29905158
سایت: 29902443
آزمایشگاه:29902443
​​​​​​​دبیرخانه: ​​​​​​​29902500 
گروه زبان و ادبیات‌آلمانی: 29902448
گروه زبان و ادبیات‌انگلیسی: ​​​​29902471 , 29902486
گروه زبان و ادبیات‌چینی: ​​​​​​​29905185
گروه زبان و ادبیات‌روسی: 29905185
گروه زبان و ادبیات‌فرانسه: 29902446
گروه زبان و ادبیات‌عربی: ​​​​​​​29902440
گروه زبان و ادبیات‌فارسی: 29902436 , 29902430
گروه فلسفه: 29902478 ,29902476
گروه علوم‌اجتماعی: 29902460
گروه تاریخ: 29902450
​​​​​​​گروه زبانشناسی: 29902492 , 29905149
گروه باستانشناسی: 29905145
مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: 29905181
تهران ـ ولنجک ـ دانشگاه‌شهید‌بهشتی ـ دانشکده ادبیات و علوم‌ انسانی
info.lah@mail.sbu.ac.ir
ارتباط با رئیس دانشکده: ​Dan.lah@Mail.lah.sbu.ac.ir
ارتباط با معاون پژوهشی دانشکده Res.lah@Mail.sbu.ac.ir
ارتباط با معاون آموزشی دانشکده: Edu.lah@Mail.sbu.ac.ir
ارتباط با معاون تحصیلات‌تکمیلی دانشکده: Grd.lah@Mail.sbu.ac.ir​​