ارتباط با دانشکده

22431707
22431706
دفتر ریاست: 24317072 و 29902497
دفتر معاون آموزشی: 24317072 و 29902497 و 29902493 
دفتر معاون پژوهشی: 29905167 
تحصیلات تکمیلی: 29902465 و 29902464 و 29902495
آموزش: 29902441 و 22902494
کتابخانه: 29905158 
سایت کامپیوتری: 29902443
آزمایشگاه سمعی و بصری زبان: 29902443
​​​​​​​دبیرخانه: ​​​​​​​29902500 
گروه زبان و ادبیات‌ آلمانی: 29902448
گروه زبان و ادبیات‌ انگلیسی: ​​​​29902471 و 29902486
گروه زبان و ادبیات‌ چینی: 29905185
گروه زبان و ادبیات‌ روسی: 29905185
گروه زبان و ادبیات‌ فرانسه: 29902446
گروه زبان و ادبیات‌ عربی: 29902440
گروه زبان و ادبیات‌ فارسی: 29902436 و 29902430
گروه فلسفه: 29902478 و 29902476
گروه علوم‌ اجتماعی: 29902460
گروه تاریخ: 29902450
گروه زبان‌شناسی: 29902492 و 29905149
گروه باستان‌شناسی: 29905145
مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: 29905181

تهران، ولنجک، دانشگاه‌ شهید‌بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم‌ انسانی
info.lah@mail.sbu.ac.ir
رئیس دانشکده: ​Dan.lah@Mail.lah.sbu.ac.ir