بروندادهای پژوهشی

زبان و ادبیات آلمانی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات فرانسه
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات روسی 
زبان و ادبیات چینی 
زبانشناسی
باستانشناسی
تاریخ
فلسفه
علوم اجتماعی