رئیس دانشکده

دکتر اصغر واعظی
دانشیار فلسفه

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

24317072 و 29902497
22431706
A_Vaezi@sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • مدیر گروه فلسفه 1400 ← تا زمان حال
  • رئیس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی 1399 ← 1400
  • عضو هئیت علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه 1398 ← 1400
  • معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1396 ← 1400
  • مدیر گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی اجتماعی 1393 ← 1395
  • معاون آموزشی دانشکده 1391 ← 1393
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده 1388 ← 1391