رئیس دانشکده

دكتر احمد خاتمی
استاد زبان و ادبیات فارسی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

22431707
22431706
a_khatami@sbu.ac.ir
ویژه دانشجویان: dean.lah@mail.sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1400 ← تا زمان حال
  • سرپرست مرکز لومونوسف - رازی 1400 ← 1401
  • رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1398 ← 1400
  • رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان 1394 ← 1396
  • ریاست دانشکده 1390 ← 1396