رئیس دانشکده

دكتر احمد خاتمی
استاد زبان و ادبیات فارسی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

22431707
22431706
a_khatami@sbu.ac.ir
تماس دانشجو: Dean.lah@Mail.sbu.ac.ir
وب سایت
رزومه