تاریخچه دانشکده

دانشکدۀ ادبیات و علوم‌ انسانی با نام «دانشکدۀ‌ زبان‏‌های‌‌خارجی» در سال 1341 (63ـ1962)  تأسیس شد. در آغاز با پذیرش 48 دانشجو در 4 رشتۀ زبان‌ و‌ ادبیات‌ انگلیسی، آلمانی،‌فرانسه و ایتالیایی آغاز به‫ کار کرد. در سال تحصیلی 48ـ1347 با مورد توجه قرار گرفتن برخی رشته‏‌های علوم‌ ‫انسانی و گسترش فضاهای‌آموزشی، تعداد گروه‏ های‌آموزشی به 10 گروه افزایش یافت: تاریخ، جغرافیا، جامعه‌‫شناسی، فلسفه، روان‫شناسی، زبان و ادبیات‌ انگلیسی، زبان و ادبیات‌ آلمانی، زبان و ادبیات‌ فارسی، زبان و ادبیات ایتالیایی، زبان و ادبیات‌ فرانسه. در همان سال (48ـ1347) با تجدیدنظر در برنامه و توسعه و تقویت اعضای‌ هیأت‌علمی و با تنظیم برنامه‏ هایی که به تصویب وزارت‌ فرهنگ وقت رسید، نام دانشکده به طور رسمی به «دانشکدۀ ادبیات و علوم‌ انسانی» تغییر یافت. در سال 1356 رشتۀ جغرافیا به دانشکدۀ علوم‌ زمین منتقل شد و پس از انقلاب‌ فرهنگی، دوباره - جز در مقطع کارشناسی‫‌ارشد - به دانشکدۀ ادبیات و علوم‌ انسانی بازگشت، اما پس از آن در سال 1366 با آغاز به ‫کار مجدد دانشکدۀ علوم‌ ‫زمین، این رشته  فعالیت خود را در دانشکدۀ علوم‌ زمین از سر گرفت. همچنین رشتۀ زبان و ادبیات‌ ایتالیایی به دانشگاه تهران و رشتۀ روان‫شناسی به دانشکدۀ علوم ‫‌تربیتی و روان‫شناسی انتقال یافت.
در سال 1362 زمینۀ تأسیس رشتۀ زبان و ادبیات‌ عربی در دانشگاه فراهم شد و در همان سال نیز اقدام به پذیرش دانشجو کرد. گروه زبان و ادبیات‌ چینی در سال 1375 شکل گرفت و دانشجو پذیرفت. رشتۀ زبان‏شناسی در سال 1379 و رشته‌های باستان‌شناسی و زبان روسی نیز در سال 1389 تأسیس شدند و هر یک به گروه‌های‌آموزشی تبدیل شدند. در دانشکده پنج مرکز آموزشی و پژوهشی نیز دایر شده است:
 • 1- مرکز آموزش زبان‌ فارسی به غیرفارسی‌زبانان در سال 1394

 • 2- مرکز پژوهشی جادۀ‌ ابریشم در بهار 1398 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • 3- مرکز همکاری های علمی و دانشگاهی ج.ا.ایران ـ فدراسیون روسیه (لومونوسف ـ رازی) در سال 1395 در سفری که رئیس دانشگاه ایالتی مسکو به دانشگاه‌شهید‌بهشتی داشتند.

 • 4- مرکز پژوهشی شهید رواقی در سال 1394

 • 5- مرکز نوآوری در سال 1399

در حال حاضر دانشکده ادبیات و علوم‌ انسانی دارای 12 گروه آموزشی و تعداد 89 عضو‌هیأت‌علمی می­ باشد.

دانشکده در رشته ‏هاي زير دانشجو مي‏ پذيرد:
 • 1- تاریخ

 • 2- علوم اجتماعی

 • 3- زبان و ادبیات‌ عرب

 • 4- زبان و ادبیات‌ آلمانی

 • 5- زبان و ادبیات‌ انگلیسی

 • 6- زبان و ادبیات‌ فارسی

 • 7- زبان و ادبیات‌ فرانسه

 • 8- زبان‏شناسی

 • 9- زبان‌چینی

 • 10- فلسفه

 • 11- زبان روسی

 • 12- باستان‌شناسی