آیین نامه‌های آموزشی

روند تکمیل پروپوزال از ابتدا تا تصویب نهایی.doc
دستورالعمل اجرایی آئین نامه دکتری.pdf
 شیوه نامۀ نگارش و تدوین نهایی پایان نامه رساله.doc
شیوه نامۀ مراحل آموزشی و پژوهشی دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد.doc
دستورالعمل های اجرایی آئین نامه دروه دکتری.pdf
شیوه نامه آزمون احراز توانایی به کارگیری زبان خارجی ویژه دانشجویان دکتری .doc
پیوندها:
لینک1
لینک2