Faculty Profile

مریم نورشاهی

دانشیار

تاریخ بروزرسانی: 1400/10/30

مریم نورشاهی

علوم ورزشی و تندرستی / علوم زیستی ورزش

Home Faculty

تحصیلات

  • دانشگاه خوارزمی تهران، تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

تماس

رایانامه: m-nourshahi@sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 127