گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه آموزشی رشته​ کارشناسی​ کارشناسی ارشد​ دکتری​

زبان و ادبیات فارسی​ ​ ​
زبان و ادبیات فارسی​ ×​ ×​ ×​
ادبیات کودک و نوجوان​ -​ ×​ -​
زبان و ادبیات فارسی ویژه غیرفارسی زبانان​ -​ ×​ -​