Faculty Profile

احمد خاتمی

استاد

احمد خاتمی

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

Theses Faculty

رساله های دکتری

 1. سبک شناسی نثر پیشگامان تحقیقات ادبی
  رضوان وطن خواه محمدآبادی 1400
 2. بررسی مطالعات حافظ شناسی در دوره پهلوی
  یعقوب خدادادی 1400
 3. تعیین و تبیین شاخصه های آثار ادبی برای آموزش به غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته
  فرناز فتوحی اصفهانی 1399
 4. بررسی اندیشه های نو در شعر معاصر ایران و عرب ( با تکیه بر عصر مشروطه ایران و نهضت عرب)
  فرهاد شاکری 1394
 5. واژگان فارسی و عوامل نفوذ آن در لهجه های عراقی
  امیرکاظم عباس 1393
 6. تحلیل عملکرد نهادهای فرهنگی - ادبی در دوره تیمور ی و تاثیر آن ها بر زبان و ادبیات فارسی(از سال 771ق.تا سال های آغازین قرن دهم)
  مژگان اصغری طرقی 1393
 7. بررسی تطبیقی کلیات عرفان گنوسی و عرفان اسلامی
  فرشته جعفری 1392
 8. بررسی و نقد رویکرد ها و روش های آموزش زبان فارسی(به عنوان زبان ملی در ایران)
  فریدون اکبری شلدره 1390
 9. تبار شناسی قالب های اصلی شعر فارسی ( قصیده رباعی مثنوی قطعه غزل )
  منا علی مددی 1390
 10. تصحیح رساله جلالیه در علم مکاتبه
  علی جهانشاهی افشار 1389
 11. خاستگاه و شاخصه های نثر دینی فارسی دوره صفویه براساس نسخه های چاپ شده
  محمدتقی جهانی 1389

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. مبانی فکری تشبیهات مثنوی معنوی درباره خداوند
  محمدمهدی خانمحمدی 1400
 2. مطالعه تطبیقی زمان و مکان در مثنوی و اشعار ترجمه شده امیلی دیکنسون
  مریم شکوهی نیا 1400
 3. تحلیل عوامل سیاسی_اجتماعی در تغییر و تحولات مشاغل دیوانی از عصر خوارزمشاهی تا صفوی با تکیه بر متون ادبی_تاریخی
  پری ماه پورعلی جهانی 1400
 4. بررسی تصرفات ادبی مولانا در روایتهای تاریخی با تاکید بر سه دفتر اول
  زهره ماجدی 1399
 5. تصحیح دیوان اوکتای قاجار به انضمام مقدمه، حواشی و فهارس
  سمانه کریمی سربند 1399
 6. بررسی ملودرام خانوادگی با تاکید بر شخصیت پردازی زن در آثار بلند آیدا پناهنده
  زهرا جعفری 1399
 7. بررسی ساختاری-محتوایی خرده روایتها در مرزبان نامه
  فاطمه محمد قاسمی 1398
 8. تحلیل جایگاه عرفان و تصوف در متون تاریخی عصر صفویه
  میلاد نورمحمدزاده چوبی 1398
 9. تدوین درسنامه ی فرهنگ ایرانی بر پایه ی قصه های عامیانه برای غیرفارسی زبانان
  فرخنده امیری 1398
 10. نسبت اخوان ثالث با سوگ مقدس
  محمدرضا بابائی 1397
 11. شاعران و نویسندگان ایرانی در بوته ی نقد دکتر عبدالحسین زرین کوب
  فرخنده امیری 1395
 12. بررسی تحلیل تحولات زبانی نثر مصنوع از آغاز تا قرن هفتم
  سپیده مهجوری 1394
 13. بررسی تحلیلی تحولات زبانی نثر مصنوع از قرن هفتم تا قرن سیزدهم
  شبنم قاسم پور 1394
 14. سیر تحولی تصویر سازی و مضمون آفرینی از حباب در شعر خاقانی،مولوی وصائب
  عبدالله روابروجنی 1394
 15. بررسی دیدگاه های فرامذهبی فقهی و کلامی حکیم سنایی با تکیه بر حدیقه الحقیقه غزلیات و قصاید
  مهدی عبدالهی 1393
 16. بررسی اندیشه های کلامی عین القضات همدانی
  سیده نجمه حسینی سرخنی 1393
 17. بررسی آیین قربانی در متون نظم و نثر فارسی تا پا یان قرن 5 هجری
  مریم حیدری یگانه 1392
 18. بررسی تشابهات بین جهان بینی مولانا و آموزه های بودا
  محمدمهدی پهلوان محمدعلی 1392
 19. تحلیل ادبیات غنایی منظوم فارسی در اثار ادبی از آغاز تا پایان قرن ششم
  منا قوی البنیه 1392
 20. جایگاه ادبیات داستانی در سینمای اقتباسی ایران
  لیلا ایران پور مبارکه 1392
 21. آسیب شناسی جریان تصوف در عهد صفویه
  مهدی درزی رامندی 1392
 22. جدال طریقت و شریعت در دوره بازگشت ادبی
  مهناز اکبری گودرزی 1392
 23. بررسی جلوه های ادبیات نمایشی در کلیله و دمنه
  پری سلیمی 1392
 24. نقد و بررسی بلاغی-محتوایی اشعار عاشورایی در دوره ی بازگشت ادبی
  منصوره رضائی 1391
 25. بررسی و تحلیل احتجاجات قرآنی در حکایات عرفانی و تعلیمی منثور فارسی ( از آغاز تا پایان قرن هفتم)
  مینا شاکر 1391
 26. تاثیر ترجمه های اروپایی در شکل گیری ادبیات داستانی جدید ایران (دوره مشروطه)
  مریم عباس زاده 1391
 27. بررسی آثار بهرام بیضائی بارویکرد بینا متنیت
  صادق ضیغمی 1390
 28. شباهت های سبکی شعر شاملو و نثر تاریخ بیهقی با تکیه برسطح زبانی و ادبی
  مصطفی ملک پائین 1390
 29. شیوه ها و شاخصه های ترکیب در شعر ساده
  منا جنانی 1387
 30. دیدگاه های کلامی هجویری در کشف المحجوب
  اسماعیل گلرخ ماسوله 1387